מבנה המקדש העתיד לבא לפי רש”י

הכלים בהיכל

2022-09-09T10:17:48+02:00

C’est dans le Saint des saints qu’est placée l’Arche d’alliance(305), et dans le Sanctuaire que se trouvent le candélabre en or, au sud, la table des pains de proposition, au nord, et l’autel en or, au milieu(306)– vers l’est. À l’époque du deuxième Temple, la table et le candélabre était à une distance de 2.5 amoth du mur du Sanctuaire. Selon le “Tsourath haBaïth”(307), dans le troisième Temple, cette distance sera de 5 amoth.

הכלים בהיכל2022-09-09T10:17:48+02:00

מבנה ההיכל

2022-09-08T16:34:30+02:00

A l’époque du deuxième Temple, les dimensions du Sanctuaire étaient les suivantes : cent amoth pour la largeur de la façade (c’est-à-dire du vestibule et de la maison des couteaux), soixante-dix ama de large sur la face arrière (côté ouest), cent ama de long pour la totalité de l’édifice, et cent amoth de haut(259). Concernant les dimensions du Sanctuaire dans la prophétie d’Ye’hezqel, il est dit(260): “Et les chambres latérales avaient une entrée donnant sur l’espace libre, une seule entrée vers le nord et une seule vers le sud, et la largeur de l’espace libre était de cinq amoth tout autour.

מבנה ההיכל2022-09-08T16:34:30+02:00

האולם

2022-09-06T16:50:44+02:00

Le vestibule (oulam) est cet espace permettant d’accéder au Heikhal, le Sanctuaire d’Hachem. Il est dit dans le verset(242): “Puis, il m’introduisit dans le vestibule du Temple et il mesura la paroi du vestibule, cinq amoth d’un côté et cinq amoth de l’autre, et la largeur de la porte, trois amoth d’un côté et trois amoth de l’autre. ” Ce verset traite des parois latérales de l’entrée du vestibule qui sont en réalité les montants du vestibule. Dans le commentaire de Rachi, le mot “él” utilisé par le verset désigne la paroi du vestibule – le montant de l’entrée.

האולם2022-09-06T16:50:44+02:00

מהמזבח ועד לאולם

2022-09-06T16:51:07+02:00

Dans le deuxième Temple, la distance entre le vestibule et l’autel était de 22 ama(230). En revanche, dans le troisième Temple, cette distance sera de 34 ama. Le calcul est le suivant : la longueur du parvis, depuis le mur est jusqu’au mur du vestibule est de cent ama. Le mizbéa’h étant lui-même long de 32 ama, il reste donc 68 ama. Cette distance est divisée en deux : une moitié à l’est du mizbéa’h et une autre moitié à l’ouest, si bien que la distance allant de l’autel jusqu’au vestibule est de 34 amoth.

מהמזבח ועד לאולם2022-09-06T16:51:07+02:00

מבנהו המפורט של המזבח

2022-09-06T16:51:27+02:00

Rabbi Yossé et rabbi Yehouda sont en discussion dans la Guemara(197) en ce qui concerne la hauteur de l’autel tel qu’il est décrit dans la Torah. Pour rabbi Yehouda, il fait trois amoth de haut, comme il est dit dans le verset(198): “…et trois amoth de haut.” Mais pour rabbi Yossé, il est de 10 amoth de haut(199). La Halakha suit l’avis de rabbi Yossé contre rabbi Yehouda(200), c’est pourquoi le Rambam a tranché que la hauteur du mizbéa’h est de dix amoth, que ce soit celui du Michkan ou celui des générations à venir.

מבנהו המפורט של המזבח2022-09-06T16:51:27+02:00

מבנה העזרה והמזבח בבית השלישי

2022-09-06T16:51:34+02:00

A l’époque du deuxième Temple, la longueur du parvis Israël était de 11 ama, et de même pour le parvis des Kohanim. En revanche, dans le troisième Temple, la longueur de chacune sera de 17 ama. Or, étant donné que la longueur depuis le mur nord du parvis jusqu’au mur du vestibule est de cent ama, et que l’autel a une longueur de 32 ama, il reste donc 34 amoth à l’est de l’autel et 34 amoth à l’ouest de l’autel. Ces 34 amoth sont divisées en deux moitiés qui se répartissent sur le parvis Israël et le parvis des Kohanim, et c’est la raison pour laquelle chacune fait 17 ama de long.

מבנה העזרה והמזבח בבית השלישי2022-09-06T16:51:34+02:00

הלשכות בעזרת ישראל

2023-11-21T17:09:58+01:00

Dans la prophétie d’Ye’hezqel, on assiste à la description de deux ou trois salles situées dans le parvis Israël et qui sont: La salle du rinçage – c’est là qu’on procédait au nettoyage des différentes parties des sacrifices. La salle des chants – mise à la disposition des Léviim. La salle des Kohanim – où étaient rangés les vêtements des Kohanim. Certains commentateurs pensent que la salle des Kohanim constitue en réalité une partie de la salle des chants.

הלשכות בעזרת ישראל2023-11-21T17:09:58+01:00

החצר הפנימית – עזרת ישראל

2022-09-06T16:58:58+02:00

Le parvis intérieur comporte trois portes: au nord, au sud et à l’est. Ces portes font écho à celles de la cour extérieure. La structure de ces portes est la même des trois côtés(132). Les portes de la cour intérieure comportent aussi des loges et un vestibule, comme c’est le cas des portes de la cour extérieure, si ce n’est qu’elles se situent en dehors de la cour intérieure (dans le parvis extérieur).

החצר הפנימית – עזרת ישראל2022-09-06T16:58:58+02:00

הלשכות בחצר החיצונה

2022-09-06T16:59:01+02:00

Au dessus du mur d’enceinte de la cour extérieure se trouvent des salles, chose qui n’existait pas dans le deuxième Temple. Le sens et la fonction de ces salles ne sont pas explicités dans les versets. Voilà ce qui est dit à leur propos(105): “Puis il m’amena dans la cour extérieure : là se trouvaient des salles et un sol disposé tout autour de la cour, trente salles donnaient sur le sol. Et le sol s’étendait jusqu’aux extrémités des portes, parallèlement à la longueur des portes : c’était le sol inférieur.”

הלשכות בחצר החיצונה2022-09-06T16:59:01+02:00

שערי החצר החיצונה – תאור מפורט של גודל ומבנה

2022-09-06T16:59:02+02:00

La hauteur de la porte – 50 ama, comme il est dit(72): "Et, depuis la façade de la porte du seuil jusqu’à la façade du vestibule intérieur de la porte, cinquante ama." Rachi explique, sur place, que le verset parle ici de la hauteur de l’entrée. Le "Levouchei Serad" commente l’opinion de Rachi en soulignant qu’il faut entendre par la hauteur celle des murs du vestibule contigus à la porte et se situant dans le parvis extérieur (cf. infra). La largeur de la porte – il est dit dans le verset(73): "Il mesura la largeur de l’entrée de la porte, dix amoth; la longueur de la porte, treize amoth.

שערי החצר החיצונה – תאור מפורט של גודל ומבנה2022-09-06T16:59:02+02:00

למה לתמוך בפרויקט בניית בית המקדש השלישי?

לסגור

  1. להשיב את אחדותו של אלוהים, האל האחד, לכל בני האנוש במקום בו אמור להיבנות ביתו.
  2. להיות שותפים למצוות בניית בית המקדש השלישי.
  3. ההצטרפות לפרויקט היא בחינם וכך זה יישאר - אבטחת המידע שלנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
  4. התומכים מקבלים מידע קבוע על התפתחות הפרויקט.
  5. להשתתף בפרויקט המשותף הגדול ביותר לכלל האנושות.
  6. להשפיע על הרשויות הפוליטיות הישראליות והבינלאומיות כך שהפרויקט יהיה בראש סדר העדיפויות.
  7. לעבור משנאת חינם לאהבת חינם כדי לבנות עולם טוב יותר.
  8. לפעול למען השלום בין כל העמים ,תוצאה של הנוכחות האלוהית שתתבטא באמצעות בית המקדש השלישי.
  9. להיות חלק מהקבוצה האנושית הראשונה שצועדת לקראת עולם טוב יותר תוך שהיא דוגלת באחווה אוניברסאלית.
  10. להעניק את אימוני בעם ישראל כדי להאיר את האומות בכיוון הנכון.
עבור למעלה