בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

[א] ההיכל מאה אמה על מאה אמה על רום מאה. ממזרח למערב מאה אמה, כותל האולם ה’, והאולם י”א, כותל ההיכל שש, ותוכו מ’ אמה, שתי אמות כותל, ועשרים אמה בית קדש הקדשים, כותל ההיכל שש, והתא ארבע, וכותל התא שש. מן הצפון לדרום ע’ אמה, מסבה וכתלה עשר, כותל התא חמש, והתא ארבע, כותל ההיכל שש, ותוכו עשרים, כותל ההיכל שש, והתא ארבע, כותל התא חמש, בית הורדת המים וכתלה עשר. האולם עודף עליו ט”ו אמה לצפון וט”ו לדרום, והוא נקרא, בית החליפות. נמצא ההיכל דומה לארי, צר מאחריו ורחב מלפניו:

מבנה ההיכל

בנבואת יחזקאל מבואר כי אורך ורוחב הבית הינם מאה אמה156: “וּמָדַד אֶת הַבַּיִת אֹרֶךְ מֵאָה אַמָּה וְהַגִּזְרָה וְהַבִּנְיָה וְקִירוֹתֶיהָ אֹרֶךְ מֵאָה אַמָּה: וְרֹחַב פְּנֵי הַבַּיִת וְהַגִּזְרָה לַקָּדִים מֵאָה אַמָּה”. כך היה גם גודלו של הבית בימי הבית השני157. הרמח”ל מחדש בדבריו כי גם גובהו של הבית השלישי יהיה כגובה הבית השני, מאה אמות.

פירוט אורך הבית ממזרח למערב:
כותל אולם – 5 אמות, רוחב האולם – 11 אמות, כותל ההיכל – 6 אמות, אורך ההיכל – 40 אמה, קיר בין הקודש לקדש הקדשים – 2 אמות158, קדש הקדשים – 20 אמות, כותל קדש הקדשים מערבי– 6 אמות, התא – 4 אמות, כותל התא – 6 אמות.

פירוט אורך הבית מצפון לדרום:
מסיבה וכותל – 10 אמות, כותל התא – 5 אמות, רוחב הכתלים – 10 אמות, תא צפוני – 4 זהו אורך הבית אמות, כותל היכל צפוני – 6, רוחב ההיכל – 20 , כותל היכל דרומי – 6, תאים דרומיים כולל הכתלים והמקום הפנוי – 19 . סך הכל: שבעים אמות. רוחב המבנה בחזית (כולל בית החליפות) – 100 אמה.

יש לזכור כי לדברי חז”ל המקדש נקרא בשם ‘אריאל’, שכן צורתו כמו ארי: צר מאחריו ורחב מלפניו159. רוחבו של ההיכל מאחור הינו שבעים אמות (כמפורט לעיל), אולם בחזית רוחבו מאה אמה (שזהו רוחב כית החליפות, כמפורט לעיל).

בהתבוננות פנימית

בהיכל מקבלות נשמות ישראל ובו נמצא מזבח הזהב בו קרב קרבן נשמות ישראל. המאורות הגדולים שיוצאים מהעזרה יוצאים מאותיות ו”ה ומשתי היודי”ן160. כשהוי”ו והה”א נתחזקו בחיבורם יצאו מהם שישים מאורות161 גדולים ועצומים. הם נחלקו לשלוש: דרום, צפון ומזרח, בכל פינה עשרים מאורות. לכן אורך הבית ארבעים ורוחבו עשרים. [עמ’ 40]

הנביא הזכיר שלוש מידות לגבי הבית: מאה, תשעים
ושבעים. מאה162 – כלל המאורות, תשעים163 – מאור אחד נעלם (הכתר), שבעים164 – המאורות התחתונים מנהיגי העולם. [עמ’ 51]

גובה הבית בימי הבית השלישי הוא מאה אמה, לעומת מאה ועשרים של בית ראשון. בבית ראשון המאה אמות היו מן החכמה ועשרים אמות עודפות המאירות מן הכתר. בבית שלישי מאה האמות הינם של הכתר, והם הרבה יותר מאד מאילו של הבית הראשון. [עמ’ 50]

[ב] כל העזרה הפנימית אורך מאה על רוחב מאה אמה. מן המזרח למערב מאה אמה, מקום דריסת רגלי ישראל
י”ז, מקום דריסת רגלי הכהנים י”ז, המזבח ל”ב, בין האולם ולמזבח ל”ד. מן הדרום לצפון מאה אמה, ד’ אמות מן
הכותל ולכבש, הכבש והמזבח ששים ושתים. נמצא המזבח מכוון כנגד ההיכל וכותליו, שנאמר, “והמזבח לפני
הבית”. והשאר מן המזבח עד הכותל לצפון:

מבנה העזרה הפנימית

העזרה הפנימית בבית שלישי גודלה מאה על מאה אמה, בשונה מבית שני שגודל העזרה בו היה קפ”ז על קל”ה אמה. בנוסף לכך העזרה תחומה בצידה המערבי על-ידי מבנה ההיכל.

נסכם בטבלה את מבנה העזרה ממזרח למערב, וההבדלים בין בית שני לשלישי:
מדרום לצפון: המזבח והכבש אורכם הכולל הינו שישים ושתיים אמות, כך שהם תופסים את חלק הארי של רוחב העזרה. לדעת הרמח”ל מקיר העזרה הדרומי ועד לכבש יש ארבע אמות, זאת כדי שגג המזבח יהיה מכוון כנגד פתח ההיכל. השאר (34 אמות) נותרו עד לכותל הצפוני של העזרה.

[ג] כל העזרה החיצונה אורך שי”ז על רוחב שי”ב. מן המזרח למערב שי”ז, ממנה עד הפנימית מאה אמה, כותל הפנימית שש, ותוכה מאה, ההיכל מאה אמה, וי”א אמה לאחורי בית הכפורת. מן הצפון לדרום שי”ב, ממנה עד הפנימית מאה אמה, כותל הפנימית לצפון שש, ותוכה מאה, וכתלה לדרום שש, ממנו ולכותל מאה אמה:

מבנה העזרה החיצונית

המרחקים ממזרח למערב – 317 אמות: 100 – מחומת עזרת נשים המזרחית עד לעזרת ישראל. 6 – כותל העזרה 100 – עזרת ישראל 100 – היכל 11 – אחורי בית הכפורת165. המרחק של אחורי בית הכפורת אינו מפורט, אולם לדעת הרמח”ל מרחק זה תואם את המרחק שהיה בימי הבית השני.
המרחקים מצפון לדרום – 312 אמות:
100 – מחומת עזרת נשים הצפונית עד לעזרת ישראל. 6 – כותל העזרה 100 – עזרת ישראל 6 – כותל העזרה 100 – עד חומת העזרה החיצונה.
עובי חומת העזרה הינו 6 אמות166 (שזהו אורכו של הקנה), ולכן מידות החצר כולל עובי החומות הן: 324 אמה על 329 אמה.

[ד] כל הנכנס לעזרה, מקום שהוא נכנס בו הוא חוזר ויוצא, חוץ מן הראיה שאינו יוצא אלא כנגדו, שנאמר, “והבא דרך שער נגב יצא דרך שער צפונה”. שער המזרחי אינו נפתח אלא לנשיא; ובשבת ובראשי חדשים נפתח עד הערב, שנאמר, “שער החצר יהיה סגור וגו’ ביום השבת יפתח וביום החדש יפתח”:

הכניסה לשערי העזרה

לפי המבואר בנבואת יחזקאל כל הנכנס אל חצר המקדש חייב לצאת באותו השער בו הוא נכנס, פרט לרגלים בהם המקיימים את מצוות הראיה בעזרה יוצאים ממנו בשער הנגדי. כך נאמר שם167: “וּבְבוֹא עַם הָאָרֶץ לִפְנֵי ד’ בַּמּוֹעֲדִים הַבָּא דֶּרֶךְ שַׁעַר צָפוןֹ לְהִשְׁתַּחֲוֹת יֵצֵא דֶּרֶךְ שַׁעַר נֶגֶב וְהַבָּא דֶּרֶךְ שַׁעַר נֶגֶב יֵצֵא דֶּרֶךְ שַׁעַר צָפוֹנָה לֹא יָשׁוּב דֶּרֶךְ הַשַּׁעַר אֲשֶׁר בָּא בוֹ כִּי נִכְחוֹ יֵצֵא”. בנוסף לכך דרך שער העזרה המזרחי רשאי להכנס רק הנשיא (המלך), ורק בשבתות וראשי חדשים הוא יפתח לכל העם.

בהתבוננות פנימית

שער המזרח הוא מקום עוצם האורה והכוח הגדול, ולכן הוא נפתח לתחתונים רק בשבת ובראש חודש. השער נפתח רק לנשיא, שהוא מלך המשיח, כי כוחו גדול ומפני רוב חשיבותו.

בשלושת הרגלים הענפים נכללים בשורשיהם, הנחלקים לימין ולשמאל. על כן הם צריכים לעבור משער אל השער שכנגדו כדי שהשרשים יתחברו ויתאחדו, ואז נאמר “ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ”.

156 מ”א, י”ג-י”ד.
157 מידות ד’, ז’.
158 לעומת אמה בבית ראשון ושני.
159 מידות ד’, ז’.
160 י’ ראשונה של שם הוי’ ויו”ד אחרונה של שם אדנות. זהו שילוב ז”א ומלכות, זכר ונקבה.
161 5X6 הינם שלושים מאורות, התכללות שתי בחינותיהם הינה 60 מאורות.
162 אורך הבית וכן רוחבו בחזית.
163 זהו אורך הבית עד לאולם.
164 רוחב הבית בצידו המערבי.
165 ראה ביתר הרחבה בפרק ראשון בספר העוסק בתאור המבנה הכללי של העזרה החיצונית.
166 מ’, ו’.
167 מ”ו, ט’.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם