בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

יג וְאֵלֶּה מִדּוֹת הַמִּזְבֵּחַ בָּאַמּוֹת אַמָּה אַמָּה וָטֹפַח וְחֵיק הָאַמָּה וְאַמָּה רֹחַב וּגְבוּלָהּ אֶל שְׂפָתָהּ סָבִיב זֶרֶת הָאֶחָד וְזֶה גַּב הַמִּזְבֵּחַ.

רש”י

(יג) ואלה מדות המזבח. שמפרש למטה ארבע עשרה אורך בארבע עשרה רחב: באמות אמה אמה וטופח. באמה בת ששה שהיא אמה וטופח באמה בת חמשה: וחיק האמה. אבל היסוד שלא נמדד באמה של חול שהיא בת ה’ חיק לשון חיקויו קביעות והיא היסוד האמה אמת חול ולא אמה וטופח שהיא אמה בת ששה וכן שנינו במנחות שהיסוד והסובב והקרנות נמדדין באמה בת חמשה: וחיק האמה. זה היסוד: ואמה רוחב. זה הסובב: וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד. אלו הקרנות זרת אחד מאמצעיתו מדדו זרת לכל רוח הרי אמה על אמה: וזה גב המזבח. ובאמה זו היה נמדד גב מזבח הזהב אמה ארכו ואמה רחבו רבוע כך מפורש בעירובין (ובמנחות דף צד) מפורש יותר לפי החשבון חיק האמה בגובהה עלה אמה ואמה רחב כנסה כניסת הסובב אמה בת חמשה אבל עלייתו ששנינו עלה ה’ וכנס אמה אינו באמה בת חמשה: וגבולה אל שפתה. הקרנות בין לרחבן בין לגבהן באמה בת חמשה

יג

נבאר את לשונו של רש”י בבאורו לפסוק זה, הנסמך על הנאמר במסכת ערובין ד’, א’.
ואלה מידות המזבח – גודל גג המזבח מבואר לקמן בפסוק י”ז, והפסוקים שלפניו עוסקים בבאור מבנה וגודל חלקי המזבח השונים.
באמות אמה אמה וטופח – מידות המזבח נמדדות באמה וטופח, שהיא אמה בת שישה טפחים. זאת – פרט ליסוד ולסובב שעניינם מבואר לקמן בהמשך הפסוק.
וחיק האמה – יסוד המזבח, שהינו המדרגה התחתונה שסביב המזבח, נקרא בשם ‘חיק’. מבאר רש”י לקמן שזה מלשון ‘חיקוי וקביעות’. אמה זו הינה בת חמישה טפחים (שכן לא נזכר בה לשון ‘טופח’). וכן הסובב והקרנות לקמן נמדדים באמה בת חמישה טפחים.
ואמה רוחב – זהו הסובב, שרוחבו אמה בת חמישה טפחים178.
וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד – מדובר בקרנות, כאשר הרוחב נמדד מאמצע הקרן והוא זרת. אם כן רוחב היסוד הוא שני זרתים שהינם יחד אמה.
וזה גב המזבח – באמה זו נמדד גם גגו של מזבח הזהב. בסיום דבריו מוסיף רש”י, מלשון הגמרא במנחות צ”ז, ב’ כי הקרנות נמדדות הן לרוחב והן לגובה באמה בת חמישה טפחים, בעוד שהסובב גובהו באמה בת שישה טפחים.

יד וּמֵחֵיק הָאָרֶץ עַד הָעֲזָרָה הַתַּחְתּוֹנָה שְׁתַּיִם אַמּוֹת וְרֹחַב אַמָּה אֶחָת וּמֵהֳעֲזָרָה הַקְּטַנָּה עַד הָעֲזָרָה הַגְּדוֹלָה אַרְבַּע אַמּוֹת וְרֹחַב הָאַמָּה. טו וְהַהַרְאֵל אַרְבַּע אַמּוֹת ומהאראיל [וּמֵהָאֲרִיאֵל] וּלְמַעְלָה הַקְּרָנוֹת אַרְבַּע.

רש”י

(יד) ומחיק הארץ. מן היסוד מקרקע הארץ: עד העזרה התחתונה. עד גב מלבן הראשון: שתים אמות. ולא היה כן בבית עולמים ששם שנינו מביא מלבן של ל”ב על ל”ב וגובהו אמה וכאן גובהו שתים: ורחב אמה אחת. כשהניח מלבן השני עליו היה מלבן השני שלשים על שלשים נמצא כניסה לו סביב סביב רחב אמה והוא היסוד הרי עלה שתים וכנס אמה והוא היסוד י”ת עזרה מסמתא לשון רצפה שהיה ממלא את המלבן חלוקי אבנים מזפת וסיד וקוניא וממחה ושופך ומחליקו למעלה והרי הוא כמין רצפה: ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה ארבע אמות. מגג מלבן התחתון עד גג מלבן שעליו ארבע אמות גובה: ורחב האמה. הוא כניסת הסובב עלה ארבעה וכנס אמה זהו סובב והתחתון קורא קטנה לפי שאין גובהו אלא שתי’ והעליון גובהו ארבע: (טו) וההראל. הוא גובה גג המזבח מן הסובב ולמעלה ובבית עולמים לא היה אלא שלש וי”ת אף הוא ומדבח’ ארבע אמין

יד

ומחיק הארץ – מן היסוד, הצמוד לקרקע. עד העזרה התחתונה – המזבח בנוי ממספר מלבנים היושבים זה על גב זה. מבואר בפסוקנו כי גובה החיק, הוא היסוד שהינו המלבן הראשון, עד למלבן השני הוא שתי אמות. גובה זה שונה מגובהו של יסוד המזבח בבית ראשון ושני שהיה בגובה אמה אחת בלבד. גודל המלבן התחתון ביותר של המזבח, זה של היסוד, הוא שלושים ושתיים אמות179.
שתים אמות – זהו גובה היסוד בבית שלישי, לעומת אמ אחת בבית שני (מדובר באמה בת חמישה טפחים). זו דעת רש”י ההולך בעקבות באורו של התרגום יונתן. ראה ברד”ק שלדעתו מבנה המזבח בבית שלישי הינו כמבנהו בימי הבית השני.
ורוחב אמה אחת – גודל המלבן השני הוא שלושים על שלושים אמה, כלומר: אמה אחת פחות מכל צד מאשר המלבן הראשון של היסוד.
ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה ארבע אמות – את המילה ‘עזרה’ מתרגם יונתן ל’מסתמתא’ שפירושה הוא ריצפה, וזאת כמבואר במסכת מידות שכשהיו בונים את המזבח היו בונים מלבן מעץ לתוכו היו שופכים חלוקי אבנים, סיד, זפת וקוניא180 כך שהמזבח היה הופך להיות כחלק מהריצפה. אם כן מבואר מלשון הפסוק כי מהמלבן התחתון, שהוא הנקרא בפסוק בשם ‘עזרה קטנה’, ועד למלבן העליון שנקרא בפסוק בשם ‘עזרה גדולה’, הגובה הוא ארב אמות. על המלבן השני מניחים מלבן שלישי שגודלו ריבוע של כ”ח אמות ושני טפחים181.
ורוחב האמה – רוחבו של הסובב, שהוא המדרגה הנוצרת בסיום המלבן השני, הוא אמה. דבר זה שונה מבית שני, שכן שם המזבח עלה חמש אמות עד לסובב 182. על הסובב היו הכהנים מהלכים כדי להזות את דם קרבן חטאת חיצונית ודם עולת העוף.

טו

החלק שמן הסובב ועד לגג המזבח נקרא בלשון הפסוק בשם ‘הראל’. גובהו המבואר כאן הינו ארבע אמות, במקום שלוש של הבית השני. לדעת הרד”ק מקור השם ‘הראל’ הינו מלשון במת אל, שכן עמי קדם היו עובדים לאלהים אחרים על ההרים הגבוהים.
גג המזבח עצמו נקרא בפסוק בשם ‘אריאל’183. לדעת הרד”ק184 הוא נקרא כך על-שם האש הקדושה שירדה מן השמים והיתה רבוצה על-גבי המזבח.

טז

טז והאראיל [וְהָאֲרִיאֵל] שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אֹרֶךְ בִּשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה רֹחַב רָבוּעַ אֶל אַרְבַּעַת רְבָעָיו.
יז וְהָעֲזָרָה אַרְבַּע עֶשְׂרֵה אֹרֶךְ בְּאַרְבַּע עֶשְׂרֵה רֹחַב אֶל אַרְבַּעַת רְבָעֶיהָ וְהַגְּבוּל סָבִיב אוֹתָהּ חֲצִי הָאַמָּה וְהַחֵיק לָהּ אַמָּה סָבִיב וּמַעֲלֹתֵהוּ פְּנותֹ קָדִים.

רש”י

(טז) והאריאל שתים עשרה אורך. מקום המערכה היה עשרים וארבע על עשרים וארבע וזהו י”ב בי”ב: אל ארבעת רבעיו. שמאמצעיתו הוא מודד י”ב לכל רוח הרי כ”ד על כ”ד כך מפורש בזבחים וכן שנינו במסכת מדות המזבח היה ל”ב על ל”ב עלה אמה וכנס אמה זה היסוד נמצא ל’ על ל’ עלה חמש וכנס אמה זה הסובב נמצא כ”ח על כ”ח מקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה נמצא עשרים ושש על עשרים ושש מקום הלוך רגלי הכהנים אמה מזה ואמה מזה נמצא כ”ד על כ”ד מקום המערכה: )יז( והעזרה ארבע עשרה אורך. גג המזבח עם מקום הקרנות ועם מקום רגלי הכהנים כ”ח על כ”ח וי”ד האמורים כאן מאמצעיתו מודד כמו שמפורש על ארבעת רבעיה: והגבול סביב אותה. י”ת וגדנפא ורבותינו פרשוהו על הקרנות: חצי האמה. מאמצעיתו מודד נמצא אמה על אמה: והחיק לה אמה. זו כניסת היסוד: ומעלתהו פנות קדים. וכבש שעולים בו היה בדרום כדי שיהא העולה בו פונה למזרח שכל הפינות היו דרך ימין וכשאתה נותן הכבש בדרום העולה בו ופונה דרך ימין פונה למזרח

טז

מקום המערכה גודלו עשרים וארבע על עשרים וארבע אמות. מקום המערכה הינו השטח בו ניתן להציב את אישות המערכה שעל גג המזבח. שטח זה תחום בתוך אמת הילוך הכהנים. לדברי הגמרא במסכת זבחים185 משמעות פסוקנו היא שמודדים מאמצע המזבח שתים עשרה אמות לכל צד, אם כן גודל מקום המערכה הינו עשרים וארבע על עשרים וארבע אמות – כפי שהיה בימי הבית השני. רש”י מצטט בדבריו את המשנה במסכת מידות186 המבארת את רוחב המזבח החל מהמלבן התחתון ביותר של היסוד ועד למקום המערכה. רוחב זה נלמד במבנה המזבח של הבית השני ממבנה המזבח של הבית השלישי כמבואר בפסוקנו (ראה התרשים).

יז

והעזרה ארבע עשרה אורך – ה’עזרה’ הנזכרת בפסוקנו כוונתה לגג המזבח, כולל מקום הילוך הכהנים ומקום הקרנות. גודלו הכולל הוא עשרים ושמונה על עשרים ושמונה אמות. לכן מאמצע המזבח האורך הוא ארבע עשרה אמות.
והגבול סביב אותה – לדעת התרגום יונתן ה’גבול’ הינה מסגרת המזבח (בלשון התרגום נאמר ‘גדנפא’. אולי הכוונה לשפת המזבח). לדעת רש”י הכוונה לקרנות המזבח187.
חצי האמה – לדעת רש”י הכוונה לקרן, שגודלה אמה על אמה, וכשמודדים מאמצעיתה מקבלים חצי אמה.
והחיק לה אמה – כפי שכבר ראינו לעיל ה’חיק’ הינו כינוי ליסוד המזבח, שרוחבו אמה. ומעלותיהו פנות קדים – העליה למזבח, שהיא הכבש, נמצאת בדרום המזבח. הסיבה לכך מבוארת בפסוקנו, זאת כדי שהעולה אל גג המזבח יפנה מזרחה (‘קדים’).

178 זו דעת רש”י וכן ברמב”ם בפירושו למשנה מסכת מידות ריש פרק ג’. אולם ראה ‘צורת הבית’ סימן ל”ח בתחילתו הסובר שרוחב היסוד באמה בת שישה טפחים. וכן דעת הרשב”א בבאורו למנחות צ”ז, ב’.
179 גודלו בפועל היה 31 אמות שכן בצידי מזרח וצפון לא היה למזבח יסוד.
180 סוג של טיט.
181 ראה ‘צורת הבית’ ריש סימן ל”ט.
182 אם כי בפועל זה אותו הגובה, שכן לשיטת רש”י גובה היסוד הינו שתי אמות ואז גובה הסובב הוא שש אמות בשני המקרים.
183 ראה באורו של רש”י לפסוק הבא.
184 בשם חז”ל.
185 נ”ט, ב’.
186 פרק ג’ משנה א’.
187 כדעת חז”ל בזבחים ס”ב, ב’.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם