בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares

יב וְהַבִּנְיָן אֲשֶׁר אֶל פְּנֵי הַגִּזְרָה פְּאַת דֶּרֶךְ הַיָּם רֹחַב שִׁבְעִים אַמָּה וְקִיר הַבִּנְיָן חָמֵשׁ אַמּוֹת רֹחַב סָבִיב סָבִיב וְאָרְכּוֹ תִּשְׁעִים אַמָּה.

רש”י

(יב) והבנין אשר אל פני הגזרה וגו’. רחב כל הבנין לרוח המערבית רחב הבית ועובי הכתלים הצפוניים והדרומיים עם התאים הצפונים והדרומים ועובי כתליהם לצפון ולדרום רחב ע’ אמה וכן היה בבית שני וכן שנינו במסכת מדות בקיר מערבי מן הצפון לדרום שבעים אמה ומונה החשבון: הגזרה. ת”י בצורתא, ואומר אני שהבית הגבוה קרוי כן והתאים הנמוכין אשר סביב אותם הוא קורא בנין ומנחם פתר גזרה לשון לשכה: פאת דרך הים. רוח מערבית: רוחב שבעים אמה. רוחב הבנין מצפון לדרום שבעים אמה, והא לך החשבון, התא הצפוני ארבע, וכותליו עשר, הרי ארבע עשר, וחמש מקום הפנוי בין התא לבית, הרי תשע עשר, רוחב יסוד הכתלים היה נבלע בחלל התא ובמקום הפנוי וכותל ההיכל ששה, הרי כ”ה, וחללו רוחב כ’, הרי מ”ה, וכותל ההיכל דרומי ששה, הרי נ”א, וי”ט של תאי הדרום, סך הכל שבעים: וקיר הבנין. כותלי התאים: וארכו תשעים אמה. אורך בנין התאים והמונח תשעים אמה הצפון והדרום חוץ מבית החליפות שאינו נמנה עמו לפי שהיה בולט אל החוץ לצפון ולדרום ולא היה שוה לשאר הבנין שהבית היה רחב מלפניו ל’ אמה יותר משל אחריו כמו ששנינו האולם עודף על ההיכל ט”ו אמה בצפון וט”ו אמה בדרום והוא היה נקרא בית החליפות ששם גונזין את הסכינין ואורך אותו בנין מן המזרח למערב עשר אמות נשארו תשעים אמה אורך ברוחב ע’ שכל הבית היה אורך ק’ מזה ומזה כמו שמפורש בענין ובמסכת מדות:

סדר באור מבנה הבית הינו לפי סיבוב השעון: הקיר המערבי של ההיכל (פסוק י”ב), הקיר הצפוני (פסוק י”ג), הקיר המזרחי הוא קיר האולם (פסוק י”ד) והקיר הדרומי (פסוק ט”ו).

יב

והבנין אשר אל פני הגזרה – רוחב בניין ההיכל בצידו המערבי (הצד האחורי של המבנה) היה שבעים אמות, זאת כפי שהיה בבית שני117.
חזית ההיכל (צד מזרח) רוחבה הוא מאה אמות כיוון ששם היה ‘בית החליפות’.
הגזרה… פאת דרך הים… רוחב שבעים אמה… וקיר הבנין – המילה ‘גזרה’ בפסוקנו מופיעה בלשון התרגום בשם ‘בצורתא’, שכוונתה לבניין גבוה118. לשיטת רש”י הכוונה לבניין ההיכל עצמו, שהינו גבוה יותר מן התאים הסובבים אותו.
המילה ‘גזרה’ מורה על כך כי ההיכל נכרת ונגזר מהתאים שסביבו, הן מבחינת המבנה והן מבחינת מדרגת הקדושה. לדעת הרד”ק המושג ‘גזרה’ כוונתו לקומת העליה, שהיא הקומה השניה של ההיכל. לדעתו המילה גזרה הינה כנגד העליה שנגזרה )הובדלה( מן הבית עצמו119.
רוחב שבעים האמות של ההיכל (מצפון לדרום) המפורט בפסוקנו הינו של צידו המזרחי.

זהו הפירוט המופיע בלשון רש”י:
5 – רוחב קיר תאים חיצוני צפוני
4 – רוחב התא
5 – רוחב קיר תאים פנימי
5 – רווח בין תאים להיכל (לשונו השניה של רש”י בפסוק ט’ לעיל)120
6 – כותל היכל צפוני
20 – רוחב פנימי של הייכל
6 – כותל היכל דרומי
5 – רווח בין ההיכל לתאים
14 – תאים וכתליהם

וארכו תשעים אמה – רש”י מבאר כי אורכו הכולל של מבנה ההיכל (ממערב למזרח), כולל התאים ועד לתחילת קיר האולם, הינו תשעים אמות. דהיינו: ההיכל, התאים והמונח אורכם הכולל תשעים אמה, והאולם אורכו עשר אמות סך הכל מאה אמות (כמתואר בפסוק הבא).

יג וּמָדַד אֶת הַבַּיִת אֹרֶךְ מֵאָה אַמָּה וְהַגִּזְרָה וְהַבִּנְיָה וְקִירוֹתֶיהָ אֹרֶךְ מֵאָה אַמָּה. יד וְרֹחַב פְּנֵי הַבַּיִת וְהַגִּזְרָה לַקָּדִים מֵאָה אַמָּה.

רש”י

(יג) ומדד את הבית אורך מאה אמה. סך הכל עם משך בית החליפות וכן שנינו במסכת מדות ההיכל ק’ על ק’ ברום ק’ מן המזרח למערב ק’ כותל אולם חמש ורחבו י”א כותל ההיכל שש וארכו מ’ ואמה טרקסין וכ’ אמה בית קדשי הקדשים וכותל שש והתא שש וכותל התא חמש ואף למעלה בענין כך מפורשת מדת כולם חוץ מאמה טרקסין שכתוב בו בענין זה שתים אמות וכנגדן הוא ממעט את רוחב התא אמה שהתא שבמשנה רחבו שש וכותלו חמש וכאן רחבו ארבע וכותלו שש שנאמר (כאן) ומוסדות הצלעות מלא הקנה ולמעלה הוא מצר וכונס אמה שנאמר וקיר הצלע חמש אמות: והגזרה והבניה וקירותיה. סוף המקרא מפרש את ראשו לומר סך הכל מאה אמה: (יד) ורוחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה. הגזרה והתא שמאחריו היא הבנויה כמו בנין ועובי הכתלים הכל ק’ אמה הוא שפירשתי למעלה שהבית עודף לפניו רחב שלשים אמה שהאולם מרחיב מן ההיכל ומן התאים ט”ו אמה לצפון וט”ו אמה לדרום ולא שחלל האולם רחב מחלל ההיכל אלא כי בית החליפות מחובר לאולם מכאן ומכאן:

יג

אורכו הכולל של מבנה ההיכל (ממזרח למערב) הינו מאה אמה, כפי שהיה בבית שני. רש”י מביא את פירוט אורך הבית המתואר במסכת מידות121:

5 – כותל האולם
11 – אורך האולם
6 – כותל ההיכל
40 – פנים ההיכל
1 – אמה טרקסין
20 – פנים קדש הקדשים
6 – כותל
6 – תא
5– כותל תא
גם בבית השלישי האורך הכולל של המבנה הוא מאה אמה, אלא שהקיר בין הקודש לקדש הקדשים (המכונה בשם ‘אמה טרקסין’ בבית שני) גדל לשתי אמות, ואילו רוחב התא הינו ארבע אמות בלבד.
יש לציין כי לדברי רש”י לקמן122 המדידה בפסוקנו נעשית ממערב למזרח, כלומר: מהקיר האחורי של ההיכל ועד לחזיתו.

יד

הרוחב של חזית הבית (בצידו המזרחי, מצפון לדרום) הוא מאה אמה. רוחב זה מורכב משבעים האמות שהן ההיכל והתאים, ובנוסף ט”ו אמות מכל צד שהן התוספת של ‘בית החליפות’.
הרד”ק מקשה על שיטת רש”י הסובר בפסוק י”ב לעיל ש’גיזרה’ הינה כנגד רוחב ההיכל, שהינו צר יותר שכן אינו כולל את התאים שסביב להיכל. לדעת הרד”ק המילה ‘גזרה’ נאמרה כנגד קומת העליה (ראה בבאורנו לפסוק י”ב לעיל). קושיית הרד”ק היא שלכאורה קיים כפל בפסוק, המזכיר הן את הגזרה והן את רוחב הבית עצמו, שהינם היינו הך לשיטת רש”י. אולם ב’צורת הבית’ מתרץ שזהו אופן ביטוי המבאר כי רוחב הבית כולו, כולל הגיזרה, הינו מאה אמה123.

טו וּמָדַד אֹרֶךְ הַבִּנְיָן אֶל פְּנֵי הַגִּזְרָה אֲשֶׁר עַל אַחֲרֶיהָ ואתוקיהא ]וְאַתִּיקֶיהָא[ מִפּוֹ וּמִפּוֹ מֵאָה אַמָּה וְהַהֵיכָל הַפְּנִימִי וְאֻלַמֵּי הֶחָצֵר.

רש”י (טו) ומדד אורך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה. עכשיו חוזר ומודד אורך הבית לדרום כמו שמדד לצפון, מצאתי, והיינו על אחריה כלומר
אחורנית שחזר ומדד על עקיבו כלפי מערב: ואתיקיהא. ת”י זויות כלומר עם משך בית החליפות שבזויות הבית: וההיכל הפנימי ואולמי החצר.
סופו של מקרא זה אינו מוסב כלפי ראשו אלא מחובר למקרא של אחריו וכן פירושו וההיכל הפנימי שהוא בית קדשי הקדשים וכן אולמי החצר
המפורשין למעל’ ואולמות סביב סביב לכל אלו הספים והחלונות האטומות והאתיקים סביב לשלשתן בין לגזרה הוא ההיכל בין לאולמות בין
לבית קדשי הקדשים לשלשתן היו הסיפים מזוזות לפתחיהן ולשלשתן היו חלונות אטומות ולשלשתן היו אתיקים ולא ידעתי מה הם ואומר אני
שהם כמין עמודים מרובעים בולטין בחומה לחיזוק וקורין להם פיליר”ש בלע”ז:

טו

ומדד אורך הבניין… ואתיקיה – פסוק זה קשה, שכן הוא חוזר לכאורה על הנאמר בפסוק י”ג, אולם בתוספת לא ברורה של מושג חדש הנקרא בשם ‘אתיקיה’. לדברי רש”י שני הבדלים קיימים בין פסוקים אילו:
א. המדידה בפסוקנו הינה ממזרח למערב )מן האולם ועד לקדש הקדשים(, בעוד שבפסוק י”ג היא ממערב למזרח.
ב. המדידה בפסוקנו נעשית בקיר הדרומי בעוד שבפסוק י”ג היא היתה בקיר הצפוני.
זאת – בהתאם לנאמר בהקדמתנו לפסוק י”ב שסדר התאור בפסוקים אלו הינו מן המערב, עם סיבוב השעון. בבאור המילה ‘אתיקיה’ נוקט רש”י בשיטתו של ה’תרגום יונתן’, שהכוונה לזויות הבית, שהן פינות ‘בית החליפות’ הבולטות מעבר למבנה ההיכל.
וההיכל הפנימי ואולמי החצר – לדעת רש”י חלק זה של הפסוק קשור לפסוק הבא, העוסק במבנה ההיכל הפנימי ולא במבנהו החיצון של ההיכל. לדעת רש”י הן בהיכל הפנימי, שהוא קדש הקדשים, הן באולמי החצר הפנימית124 והן בהיכל היו סיפים, שהינם מזוזות, וכן חלונות אטומים – צרים מבפנים ורחבים מבחוץ, וכן אתיקים125.
בסיום באורו לפסוקנו אומר רש”י כי לא ברור לו מה הם ‘אתיקים’, לגביהם הוא פירש לעיל שהם זויות בית החליפות. יתכן לומר שלדעת רש”י ישנם שני סוגי ‘אתיקים’: האחד נזכר בתחילת פסוקנו, והשני בפסוק הבא. לדעתו האתיקים בפסוק הבא הינם עמודים מרובעים הבולטים בחומה לשם חיזוק המבנה126.

116 ראה ב’צורת הבית’ סימן ע’.
117 מידות פרק ד’ משנה ז’.
118 ראה באור הרד”ק.
119 האברבנאל מביא בפירושו את שתי השיטות, ומצדד בדבריו בשיטת רש”י.
120 לדעתו שם ה’מונח’ הינו בין התאים לקיר ההיכל. לשיטתו הראשונה 5 האמות הן של חלל ה’מסיבה’.
121 פרק ד’ משניות ו’-ז’.
122 פסוק ט”ו.
123 זהו כפל העניין במילים שונות, שהרי אין דרך הלשון לומר ‘הבית והבית’.
124 הנמצאים בקירות חומת העזרה הפנימית.
125 ראה עניינם בפיסקה הבאה לשיטת רש”י.
126 לא ברור אם סיום דבריו של רש”י הינו דבריו האחרונים או שהוא תוספת מאוחרת יותר. הר”י חיון הזכירם בבאורו כשיטתו של רש”י. חשבתי לומר כי יתכן שנושא זה של האתיקים הינו מקור לשיטת הרמב”ם בהלכות בית הבחירה )פרק ד’ הלכה ט’( לפיה כותל ההיכל היה בנוי מרבדים – שורות אבנים שקועות. יתכן שכך הוא הבין את המושג ‘אתיקים’, והרי בבית שני היו תוספות הנלמדות ממבנה הבית השלישי.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם