בואו נבנה יחד את בית המקדש השלישי

המשך בפייסבוק

המשך באינסטגרם

עזרה בבנייה, שתף מאמר זה

Shares
ב

נבואת יחזקאל קיים תאור של שתיים או שלש לשכות הממוקמות בעזרת ישראל, והן:
לשכת המדיחים – בה הדיחו את איברי הקרבנות.
לשכת השרים – מיועדת עבור הלויים.
לשכת הכהנים – לשם אחסון בגדי הכהנים. יש הסוברים שלשכת הכהנים הינה חלק מלשכת השרים (ראה באורנו לקמן).

יש לציין כי דבר מיקומן של יתר הלשכות, כמו לשכת הגזית, לשכת בית המוקד, לשכת בית אבטינס ועוד – אינו מבואר. יתכן שחלקן תהיינה ממוקמות בלשכות הקיימות על חומת העזרה החיצונית. אולם לגבי לשכות שחלקן מצויות בקודש הדבר אינו מבואר.

א) לשכת המדיחים (בית המטבחיים)

נ

אמר בפסוק283: “וְלִשְׁכָּה וּפִתְחָהּ בְּאֵילִים הַשְּׁעָרִים שָׁם יָדִיחוּ אֶת הָעֹלָה”. מבאר רש”י: “ולשכה – היתה אצל שער הצפוני בעזרת ישראל. ופתחה – של לשכה אל אילי השער לצד השער. באילים השערים – יש בפרשה פסוקים קורין לכתפות השער אילים … שם ידיחו את העולה – העולה הנשחטת בצפון. ידיחו את העולה – ירחצו את הקרביים”.
דהיינו: לשכה זו סמוכה אל השער הצפוני, שהינו מקום שחיטת הקרבנות (כמבואר בסעיף הקודם), וממוקמת בצד השער. בעל ‘צורת הבית’284 סובר שלשכה זו היא הנקראת בימי הבית השני בשם ‘בית המטבחיים’285, ובה היו טבעות השחיטה וכן עמודים286 ושולחנות לצורך הפשט והדחת איברי הקרבנות. זהו אזור צפון המזבח, ששימש בימי הבית השני כאזור השחיטה, ההפשט וההדחה של קרבנות קדשי הקדשים. אלא שבימי הבית השני לשכה זו לא
היתה מקורה, בעוד שבבית השלישי היא לשכה סגורה287. בעל ‘צורת הבית’ מבאר שם כי פתח הלשכה היה לכוון השער הצפוני, ולא לכוון העזרה, כדי שהעם הנמצאים בעזרה לא יראו את כל הפרש והזוהמה הנמצאים בה.
בימי הבית השני קיימת לשכה בשם ‘לשכת המדיחים’, בה היו מדיחים את איברי הקרבנות. הלשכה היתה ממוקמת באזור דרום העזרה288, אולם (כמבואר בפסוק) במקדש יחזקאל לשכה זו נמצאת בצפון העזרה.
הלשכה ממוקמת לצד השער הצפוני, ופתח הלשכה הינו לכוון השער (לצד צפון ולא לכוון המזבח), כמבואר בפסוק.
זאת – כדי שהפרש יהיה מוצנע289. בתוספות יו”ט וברמח”ל מבואר כי בלשכה זו היו ארבעה שולחנות שעליהם הדיחו את האיברים. הם מתוארים בפסוק290: “וְאַרְבָּעָה שֻׁלְחָנוֹת לָעוֹלָה אַבְנֵי גָזִית אֹרֶךְ אַמָּה אַחַת וָחֵצִי וְרֹחַב אַמָּה אַחַת וָחֵצִי וְגבַֹהּ אַמָּה אֶחָת אֲלֵיהֶם וְיַנִּיחוּ אֶת הַכֵּלִים אֲשֶׁר יִשְׁחֲטוּ אֶת הָעוֹלָה בָּם וְהַזָּבַח”. שולחנות אילו שימשו הן לצורך הדחת האיברים והן לצורך הנחת הסכינים והמזרקות בהם מקבלים את דם הקרבנות.
לשיטת רש”י בבית המטבחיים היו מונחות אונקליות )ווים( לצורך הפשט בשר הקדשים. כך מתואר בפסוק291: “וְהַשְׁפַתַּיִם טֹפַח אֶחָד מוּכָנִים בַּבַּיִת סָבִיב סָבִיב וְאֶל הַשֻּׁלְחָנוֹת בְּשַׂר הַקָּרְבָן”.
מבאר רש”י: “והשפתים טופח אחד – עונקליות של ברזל קבועין בעמודי ננסין שבבית המטבחים בצפון לתלות ולהפשיט בהם את הקדשים” וכו’ עיין שם.
בבית שני אונקליות אילו היו ממוקמות על-גבי הננסין, העמודים שניצבו בצידי צפון המזבח. לפי המבואר במסכת תמיד]רצב[ ומידות בכל עמוד כזה היו שלושה סדרים של ווים, זה למעלה מזה, כדי לתלות על- גביהם את הקרבנות בהתאם לגודלם.

ב) לשכות השיר – לשכות הלויים

נ

אמר בפסוק293: “וּמִחוּצָה לַשַּׁעַר הַפְּנִימִי לִשְׁכוֹת שָׁרִים בֶּחָצֵר הַפְּנִימִי אֲשֶׁר אֶל כֶּתֶף שַׁעַר הַצָּפוןֹ וּפְנֵיהֶם דֶּרֶךְ הַדָּרוֹם אֶחָד אֶל כֶּתֶף שַׁעַר הַקָּדִים פְּנֵי דֶּרֶךְ הַצָּפןֹ”. מבאר רש”י: “לשכות שרים – לשכות לויים משוררים”. בתקופת הבית השני היו שתי לשכות, הנקראות בשם ‘לשכת כלי השיר’, בהן איחסנו את כלי הנגינה בהם ליוו את שירת הלויים. לשכות אילו היו ממוקמות מתחת למפלס העזרה, לצד המדרגות המובילות מעזרת נשים לעזרת ישראל (אחת מימין ואחת משמאל
למדרגות), והן היו פתוחות לעזרת נשים294. על-פי המתואר בפסוק דלעיל בנבואת יחזקאל מתואר שלשכת כלי השיר ממוקמת בעזרה המקודשת עצמה, ולא
בעזרת נשים.
לפי פשט הפסוק היו שתי לשכות כאילו, שהרי נאמר בפסוק “לשכות” – שתיים. לכאורה לפי פשט לשון הפסוק לשכה אחת ממוקמת בצד השער הצפוני ופיתחה לכוון דרום, ואילו הלשכה השניה ממוקמת לצד השער המזרחי ופיתחה לכוון צפון295. לדעת הרמח”ל]רצו[ היתה לשכה אחת בלבד, בסמוך לשער הצפוני, ולה שני פתחים לכוון דרום.

ג) לשכת הכהנים

נ

אמר בפסוקים297: “וַיְדַבֵּר אֵלָי זֹה הַלִּשְׁכָּה אֲשֶׁר פָּנֶיהָ דֶּרֶךְ הַדָּרוֹם לַכֹּהֲנִים שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת הַבָּיִת: וְהַלִּשְׁכָּה אֲשֶׁר פָּנֶיהָ דֶּרֶךְ הַצָּפוןֹ לַכֹּהֲנִים שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת הַמִּזְבֵּחַ הֵמָּה בְנֵי צָדוֹק הַקְּרֵבִים מִבְּנֵי לֵוִי אֶל ד’ לְשָׁרְתו”.

מלשון הפסוק לא ברור אם זהו תאור של לשכות השרים (שנזכרו בפסוק הקודם), או שמדובר בפסוקים בלשכות אחרות והן המיועדות לכהנים המשרתים בבית ד’.

מבאורו של רש”י298 משמע מחד שמדובר בכהנים שומרי הבית, אולם בהמשך באורו נאמר שיתכן שמדובר בלשכות הלוים המשוררים (שבתאור לשכתם עסק הפסוק
הקודם). הרמח”ל299 מבאר כי מבין שתי לשכות השרים אחת שימשה את הלויים לשם איחסון כלי הנגינה בעוד שהלשכה השניה שימשה את הכהנים, כלשונו: “שבה הכהנים מתלבשים בבגדיהם ויוצאים לעבודה”300.

בבאור הרד”ק מבואר כי מדובר בלשכת הכהנים, שהיא נפרדת מלשכות הלויים בהן עסק הפסוק הקודם. לדעת רבי יוסף חיון הלשכות בפסוקנו הן הנזכרות כלשכות השרים, אלא שאחת מהן (שפיתחה לצפון) משמשת גם את הכהנים המשרתים במקדש לשם הנחת בגדיהם. הלשכה השניה מיועדת לבני צדוק, שהינם המעולים מבין כל הכהנים (מצד יחוסם שכן לא נמצא פסול בזרעם).

הגר”א מבאר כי היו שני מיני כהנים: אילו שעובדים, ואילו שחטאו בעבודה זרה ולכן אינם עובדים על המזבח אלא עוסקים בשחיטה ושמירת הבית.

283 מ’, ל”ח.
284 ‘צורת הבית’ סימן ל”ב.
285 מידות פרק ג’ משנה ה’.
286 הנקראים במשנה בשם ‘ננסין’. עליהם תלויות ‘אונקליות’ – ווים לשם תליית הקרבן לצורך הפשטתו.
287 ראה בספר ‘עזרת כהנים’ למשנה זו בד”ה ‘בית המטבחיים )א(‘ המביא דעה שבית המטבחים היה מקום סגור גם בימי הבית השני.
288 מידות פרק ה’ משנה ג’.
289 בעלי התוספות יומא ט”ז, ב’ וכן ב’צורת הבית’ סימן ל”ב.
290 מ’, מ”ב.
291 מ,’ מ”ג.
292 פרק ג’ משנה ה’.
293 מ’, מ”ד.
294 מידות פרק ב’ משנה ו’.
295 כך באר רבנו יוסף חיון.
296 משכני עליון , פרקי המבנה פרק ב’, ג’.
297 מ’, מ”ה – מ”ו.
298 המופיע לפי כתבי היד בסוגרים מרובעים.
299 משכני עליון חלק ב’ פרק ב’.
300 לפי דברי הרמח”ל המקבילה ללשכה זו בימי הבית השני הינה לשכת פינחס המלביש שהיתה ממוקמת מצפון לשער ניקנור.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם