מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

להלן נפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר thirdtemple.org (להלן: “האתר”) ונסקור, בין השאר, את האופן שבו אנו משתמשים במידע שתמסור לנו תוך כדי השימוש באתר, או שנאסף על ידינו בעת השימוש באתר. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (להלן ביחד או לחוד: “המסמכים המחייבים”) מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.
ראשית ולפני הכל, אתר זה מיועד לשימוש לגולשים מעל גיל 18 . אם הנך גולש מתחת לגיל זה נבקשך שלא לגלוש באתר זה.

מסירת פרטים אישיים ואחרים

השימוש בחלק משירותי האתר טעון הרשמה ו/או מסירת פרטים (למשל שירות לקוחות, הרשמה לאתר, צור קשר, כתיבת תגובות). בעת ההרשמה, תתבקש למסור פרטים מזהים כגון: שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך ועוד. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה (המסומנים), לא תוכל להשתמש בשירותי האתר הדורשים הסכמה ו/או מסירת פרטים.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. החברה תהא רשאית לשמור את הנתונים שתמסור בעת ההרשמה. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר מקום בו רישום נדרש, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן אותם באופן מקוון באתר, באזור המיועד לכך. כמו כן הנך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי אלא להפנותו אלינו למסירת הפרטים בעצמו, בהתאם למדיניות פרטיות זו.
לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר.

יצירת תכנים ופרסום תכני משתמשים

אנו עשויים לאפשר לך להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת חוות דעת, תגובות, תמונות, סרטוני וידיאו, רעיונות, הצעות והערות פומביות. במסירת התכנים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שהנך בעל הזכויות בתכנים, וכי הנך רשאי למסור אותם לפרסום. כמו כן, במסירת התכנים אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר. במסירת תכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, אתה מקנה לנו ולכל אדם אחר מטעמנו, רישיון להשתמש בתכנים. במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר שאנו נוכל לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים, לרבות בפרסומי החברה, או להשתמש במידע לשם ייעול השירות באתר וטיפול בתלונות, כל זאת, לפי ראות עיננו. כמו-כן, הנך מסכים שאנו נפרסם או נשתמש בשמך ובכל פרט אישי המשולב במידע שהזנת (כדוגמת, מקום מגורים), במסגרת פרסומים. במידה ואינך מאשר שימוש בפרטים אישיים שהוזנו על ידך, עליך להודיע על כך.
עליך להקפיד שתוכן המועלה על ידך, עבורך או על ידי מורשים מטעמך יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להציג באתר את התכנים הבאים:
• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, לרבות העתקת ו/או הפצת תמונות שאין לך או למורשים מטעמך שמעלים תכנים לאתר רישיון להשתמש בהן ולהעלותן לאתר;
• כל תוכן היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם;
• כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שניתנה הסכמה לפרסום זהותם, או כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם (ובלבד שמידע זה נמסר או פרסומו אושר על ידי הגורם המוסמך על פי דין להעלאת תוכן שכזה);
• כל תוכן בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב;
• כל תוכן המציג קטינים באופן מיני;
• כל תוכן בעל אופי פורנוגרפי או בעל אופן מיני בוטה, או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח או פוגע ברגשות הציבור;
• כל תוכן שיש בו או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
• כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
• כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
• כל תוכן האסור לפי דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, או לפי תנאי שימוש אלה;
• כל תוכן המביע או מרמז באופן שקרי כי תוכן כאמור הינו בחסות או מקודם על ידי החברה, או שיש בו זדון או תרמית מכל בחינה אחרת.
• מובהר כי אין לנו כל חובה לבחון, לשנות או לנטר את תוכן האתר. יחד עם זאת, אנו רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את תוכן האתר, לסרב להציג את תוכן שהועלה, לשנות או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן באתר שהעברת אלינו אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים, במשתמשים, בנו או במי מטעמנו, או מכל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתנו המלא. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויותינו לפי כל דין ואינן מחייבות אותנו לנטר את תוכן האתר.
הנך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, כל תוכן שאתה מעלה לאתר. אנו לא מספקים שירותי אחסון בענן ולא גובים כל תשלום על שירות זה. אנו לא מתחייבים שהתוכן אשר מוצג באתר, בין אם הועלה על ידי מנהל האתר או על ידי אורחים נוספים, ישומר לעד ולכן הנך אחראי לייצר עותק של כל תוכן המועלה על ידך לאתר. אנו לא נישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מאובדן תוכן זה.במידה והנך סבור כי תוכן האתר הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת הכותרת “נוהל הודעה והסרה” להלן.
נוהל הודעה והסרה
במידה ומוצגים באתר תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמן ליצור קשר עימנו קשר בבקשה להסירם (לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:contact@thirdtemple.org או דרך טופס צור קשר), תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותייך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר ואנו איננו מתחייבת לנטר את התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, אזי לא נוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שאתה תיצור עמנו קשר. אנו לא נהיה אחראים לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, בין אם קיבלנו דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור שהועלה לאתר ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עלינו לנמק החלטתה זו. כמו כן, נהיה רשאים לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

המידע הנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, אנו עשויים לאסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.
בנוסף, נהיה רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כלשהם כדי לאסוף ולנתח ו/או לצרף ממקורות שונים, מידע שמטיבו הינו אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי), לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר, הרגלי הגלישה והצפייה באתר, מידע דמוגרפי וכיו”ב.

אופן השימוש במידע

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאתר ו/או כל מידע אחר שנאסף באתר כאמור לעיל ולהלן יישמר במאגר הלקוחות שלנו. השימוש באתר מהווה מתן הסכמה על ידך לאיסוף ועיבוד המידע תחת תנאי מדיניות הפרטיות ומעיד על הסכמתך לכך שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ובכלל זה לבצע פעולות באופן עצמאי כגון מתן תרומות, פרסום תכנים ועוד;
כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים באתר הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך ולמטרה זו, יצירת פרופילים של לקוחות וניטור פעולות משתמשים באתר;
ליצירת הקשר אתך במקרה שנסבור שקיים צורך בכך;
לשם תפעולו התקין ופיתוח של האתר;
לצורך משלוח דיוור ישיר, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעת דואר אלקטרוני או הודעת מסר קצר (SMS), ובין בכל דרך אחרת. דיוור ישיר כזה יישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו על ידי מענה כמוצג בדיוור הישיר שתקבל או על ידי שליחת בקשת הסרה למייל contact@thirdtemple.org מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות – התשמ”א-1981 וכל דין רלוונטי אחר.
כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;
לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:
ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ניהול ובקרת האתר, היענות לבקשותיך, להעניק תמיכה ושירות לקוחות וכיו”ב, במקרים אלו נאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכנים, קבלנים, שותפים עסקיים או ספקי שירות אחרים מטעמנו, במידת הצורך. נגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן התקשרנו עימם, ואף נדרוש מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם לאתר ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים, בין היתר, ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן, ספקי שירותי תמיכה);
אם תפר את תנאי המסמכים המחייבים, או חלק מהם, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידינו כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
אם נקבל צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
אם גורם מוסמך ידרוש זאת ולאחר שנבחן ונמצא כי דרישה זו סבירה ומוצדקת. בכל מקרה, נמסור אך ורק את המידע המינימלי הנדרש.
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לביננו;
בכל מקרה בו נסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
נהיה רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים אלינו, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
אנו רשאים למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים עימנו בקשרים עסקיים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצורך הפרויקט שהאתר מקדם, אך לא נחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;
במידה ונשנה את אופן ניהול האתר או את המבנה בו אנו מאוגדים ופועלים נהיה רשאים לשמור ולהמשיך להשתמש בהעתק מן המידע שנשמך אודתיך ובלבד שנקיים כליפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
העברת מידע כאמור בסעיף זה לעיל עשויה לכלול העברה אל או גישה למידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל וזאת בכפוף להסכם המחיל את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים.
למעט במקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכלל משתמשי האתר. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

טכנולוגיות ניטור מידע

באתר עשוי להיעשות שימוש ב”עוגיות” (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. בנוסף, שימוש בעוגיות עשויים להתבצע לשם ביצוע ומתן חוויית שיווק ופרסום מותאם יותר הן באתר ומחוצה לו.
“עוגיות” (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
אם אינך רוצה לאשר את השימוש ב”עוגיות” (cookies) תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לתפקוד לא אופטימאלי של חלק מהשירותים והתכונות באתר ולפגוע בחוויית המשתמש שלך בעת הגלישה באתר.
בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות לאתר.

Google Analytics

האתר עושה שימוש בכלי Google Analytics שהינו כלי לניטור הגלישה באתר, כלי זה אוסף מידע שהינו בטבעו אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר. אנו לא משתמשים במידע האמור באופן שיש בו כדי לזהות את המשתמשים באתר ובכלל זה איננו מצליבים מידע שמתקבל מ Google Analyticsעם מידע אישי שיש לנו לגבי משתמשי האתר. השימוש שנעשה באתר בכל הקשור ל Google Analytics נעשה בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כלי ניטור זה, כמתפרסם באתר של Google.

אבטחת מידע

באתר מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבים בהם האתר שמור, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, איננו מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע. בנוסף, אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, נודיע לך על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והנך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקנו – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידינועל-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
פניות כאמור יש להפנות למייל המופיע מטה בחלק “פנה אלינו”.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות (מועד העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו הינו כפי המופיע בראש מסמך זה) ועל כן אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

צור קשר

אנו שומרים על זכותם לפרטיות של הגולשים באתר ומשתמשים אחרים. אם נפגעת מהאתר, אתה חושש לפרטיותך או בכל נושא אחר הנך מוזמן לפנות אלינו במייל לכתובת contact@thirdtemple.org ואנו נעשה כל מאמץ לענות לפנייתך במהירות ובאנושיות.

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

אם נרצה, נוכל לבנות את בית המקדש השלישי, עוד היום

מדוע לתמוך בבניית בית המקדש השלישי?

המשף בפייבסוק

המשך באינסטינגרם